Breadcrumbs Image

LIST OF STUDENTS ABOVE 90% OF STANDARD X

Sr.No. Name of Student Per %
1 Manav Jain 95.60%
2 Sameer Dhande 94.60%
3 Rajesh Pradhan 94.40%
4 Saipriya Agrawal 93.80%
5 Kunal Sarda 93.60%
6 Parth Nagori 92.80%
7 Devika Chuttar 92.60%
8 Parag Patni 92.60%
9 Varad Dagdiya 92.40%
10 Richa Ashtekar 92.40%
11 Vedanti Ghugarkar 91%
12 Archanadevi Pal 90.60%
13 Ishwari Darak 90.60%
14 Aditya Panchal 90.60%
15 Aditi Goykar 90.20%
16 Nakuldev Nair 90%